از بودن تا شدن الهام گرفته از روانشناسی مثبت
نقاط قوت ما یک ظرفیت از پیش تعیین شده برای نوع خاصی از رفتار – تفکر یا احساس است که برای ما معتبر و انرژی بخش است و امکان عملکرد بهتر – توسعه و اجرای مطلوب را فراهم می کند. ما در روانشناسی مثبت برای جست...

از بودن تا شدن الهام گرفته از روانشناسی مثبت
نقاط قوت ما یک ظرفیت از پیش تعیین شده برای نوع خاصی از رفتار – تفکر یا احساس است که برای ما معتبر و انرژی بخش است و امکان عملکرد بهتر – توسعه و اجرای مطلوب را فراهم می کند.
ما در روانشناسی مثبت برای جست و جوی نقاط روشن به جای طرح پرسش هایی مثل "چه اتفاقی افتاده و چگونه می توان آن را حل کرد ؟ اینگونه بیان می کنیم چه کاری موثر است و چطور می توانیم تاثیرش را بیشتر کنیم ؟"
مهدیه اسدی در ادامه آورده است به زبان ساده نقاط قوت خصوصیاتی طبیعی هستند که در همه ی ما وجود دارند و آن قدر طبیعی هستند که به صورت تکاملی سازگاری ایجاد می کنند.نقاط قوت هدف نیستند اما نشانه ای قابل اعتماد برای ما هستند و وقتی به کار گرفته می شوند اشتیاق را در ما فعال می کنند و به نتایج مطلوب منجر می شوند.
نقاط قوت منابع درونی هستند .زمانی که ما شروع می کنیم به استفاده از این نقاط و خودمان را در تماس حقیقی با آن قرار می دهیم شروع به انجام کارهایی می کنیم که با خود واقعی ما هماهنگ است و با انجام دادنش نوعی انرژی پیدا می کنیم و در اثر همزمانی این عوامل و استفاده از نقاط قوتمان پتانسیل واقعی درون ما شکوفا می شود. محققین به دنبال جواب این پرسش بودند که آیا استفاده از نقاط قوت ارتباطی با سطح بالاتر بهزیستی – عزت نفس و خودکارآمدی دارد یا خیر ؟
و در مسیر این پژوهش ها به این نتیجه رسیدند که افرادی که از نقاط قوت خودشان بیشتر استفاده می کنند سطح بالاتری از عزت نفس – خود کارآمدی – بهزیستی ذهنی – بهزیستی روانی و شور زندگی را تجربه می کنند .
آدم ها وقتی از نقاط قوت خودشان استفاده می کنند از تاب آوری بیشتری برخوردار خواهندبود و به شکل خودکارآمدتری به اهدافشان می رسند واین یعنی روانشناسی مثبت علم تاکید بر توانمندی هاست به جای تمرکز بر نداشته ها و کمبود ها.
اما سوال مهم اینجاست
چگونه نقاط قوت خودمان را کشف کنیم ؟
از خودتان سوال بپرسید
بنا بر همین گزارش از میگنا یکی از راه های ساده برای پی بردن به نقاط قوت پرسش است .برخی از پرسش هایی که به ما در شناخت توانمندی هایمان کمک میکند و ما برای روشن شدن مسیرمان می توانیم از آنها استفاده کنیم به شرح زیر است :
در چه کاری مهارت دارید ؟ از انجام چه کاری لذت می برید ؟ چه چیزی را در دیگران ببینید تحسین می کنید ؟ آیا آن خصوصیات را در خودتان میبینید؟ چه آرزوهایی برای آینده دارید ؟ برای رسیدن به آنها چه کاری انجام می دهید ؟

سلیگمن به عنوان پدر علم روانشناسی مثبت بعد از تحقیقات و پژوهش های زیاد ارزش هایی رو به وجود آورد که هرم طبقه بندی نقاط قوت و فضایل با عنوان توانمندی های منشی نام گذاری شد و به عنوان یک هرم و دسته بندی جدید فکری مبتنی بر توانمندی ها در مقابل راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی قرار گرفت.
روانشناسی مثبت نگر تا حدی درباره ی پرداختن به آن چیزی است که درست است به جای چیزی که اشتباه است

روانشناسی مثبت از انسان ها می خواهد از توانمندی هایشان استفاده کنند تا زندگی خود را به گونه ای تغییر دهند که شایسته زیستن باشد . اگر در زندگی درموقعیت و شرایطی هستید که نمی توانید خود واقعیتان را زندگی کنید و از توانمندی ها و نقاط قوت خودتان بهره بیشتری ببرید ببینید چه چیزی سد راه شماست ؟ چه افکاری جلوی اقدام و پیشرفت شمارا گرفته است ؟
ما در روانشناسی مثبت برای جست و جوی نقاط روشن به جای طرح پرسش هایی مثل "چه اتفاقی افتاده و چگونه می توان آن را حل کرد ؟ اینگونه بیان می کنیم چه کاری موثر است و چطور می توانیم تاثیرش را بیشتر کنیم ؟"
روانشناسی مثبت بر این باور است ما باید بدون هیچ گونه ذهنیتی درباره ی احتمال شکست و نقص داشتن وارد فعالیت های گوناگون شویم و به جای تمرکز کردن روی ضعف ها رو توانمندی هایمان متمرکز شویم و به جای مشکلات رو قدرت ها دقت کنیم و این مایندست ( طرز فکر) ما را از جایی که هستیم به جایی که میخواهیم برویم می برد....
بیشترین افتخار ما در زندگی این نیست که شکست نخوریم بلکه در این است که هرگاه شکست خوردیم برخیزیم و رشد کنیم و از نقاط قوتمان کمک بگیریم برای ساختن من بهتر و توانمندتر....