پدری، نقاشی فرزندش را به قنادی داده تا کیک تولد را دقیقا شبیه نقاشی آماده کنند!
وقتی پدر با حوصله داشته باشی میره قنادی و نقاشیت رو به کیک تبدیل میکنه .

پدری برای خوشحال کردن فرزند محبوبش نقاشی او را به یک قنادی داد تا پسرش را سوپرایز کند .

پدری، نقاشی فرزندش را به قنادی داده تا کیک تولد را دقیقا شبیه نقاشی آماده کنند!

پدری، نقاشی فرزندش را به قنادی داده تا کیک تولد را دقیقا شبیه نقاشی آماده کنند!

پدری، نقاشی فرزندش را به قنادی داده تا کیک تولد را دقیقا شبیه نقاشی آماده کنند!